1.Công nghệ Sợi 2.Công nghệ Dệt 3.Công nghệ May 4.Công nghệ Cơ khí 5.Công nghệ Kỹ thuật điện 6.Hạch toán kế toán 7.Công nghệ Thông tin Xem chi tiết kế hoạch đào tạo toàn khoá Trung cấp chuyên nghiệp Read more: Kế hoạch đào tạo toàn khoá Trung cấp chuyên nghiệp, các ngành đào tạo
1. Công nghệ Sợi 2. Công nghệ Dệt 3. Công nghệ May 4. Công nghệ Hoá nhuộm 5. Công nghệ sản xuất Giày 6. Công nghệ Thực phẩm 7. Công nghệ Thông tin 8. Kế toán 9. Quản trị kinh doanh 10. Công nghệ Kỹ thuật điện 11. Kỹ thuậtRead more: Kế hoạch đào tạo toàn khoá Hệ Cao đẳng liên thông từ TCCN, các ngành đào tạo
1.      Công nghệ May 2.      Công nghệ Thực phẩm 3.      Kế toán 4.      Quản trị kinh doanh 5.      Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 6.      Công nghệ thông tin 7.      Công nghệ sản xuất Giầy 8.      Công nghệ Cơ khí 9.      Tài chính - Ngân hàngRead more: Kế hoạch đào tạo toàn khoá Đại học liên thông, các ngành đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   1. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ May (Xem chi tiết) 2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm (Xem chi tiết) 3. Chương trình đào tạo ngành Kế toán (Xem chi tiết) 4. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanhRead more: Kế hoạch đào tạo toàn khoá Cao đẳng, các ngành đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC   1. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ May (Xem chi tiết) 2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm (Xem chi tiết) 3. Chương trình đào tạo ngành Kế toán (Xem chi tiết) 4. Chương trình đào tạo ngành QuảnRead more: Kế hoạch đào tạo toàn khoá Đại học chính qui, các ngành đào tạo