Căn cứ kế hoạch số 461/KH-ĐHKTKTCN ngày 26 tháng 8 năm 2013 về việc triển khai công tác đảm bảo chất lượng năm học 2013 – 2014;

Theo đề nghị của phòng ĐBCL, nhà trường phê duyệt kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về hoạt động của giảng viên với các nội dung như sau:

I. Mục đích:

- Đánh giá hoạt động của giảng viên về học phần tham gia giảng dạy, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

- Giúp giảng viên nắm bắt được nhu cầu học tập của Sinh viên, từ đó lựa phương pháp giảng dạy phù hợp, hiện thực hóa mục tiêu của ngành đào tạo.

- Ý kiến phản hồi của của Sinh viên là một trong các căn cứ để  Nhà trường rút kinh nghiệm trong phương thức quản lý và tổ chức hoạt động đào tạo, từ đó có biện pháp cải tiến cho các khóa học tiếp theo,  phù hợp với nhu cầu của người học và của nhà sử dụng lao động.

II. Nội dung và kế hoạch thực hiện:

- Nội dung lấy ý kiến phản hồi theo phụ lục 1

- Đối tượng:

+ Toàn bộ Sinh viên các lớp đại học và cao đẳng.

+ Toàn bộ các học phần lý thuyết và thực hành trong năm học 2013 – 2014.

- Tổ chức thực hiện

+ Phương thức lấy ý kiến phản hồi: Được thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 2

+ Phòng ĐBCL phối hợp với Tổ quản trị mạng kết xuất thông tin, tổng hợp kết quả và gửi về Ban Giám hiệu, các đơn vị có liên quan sau mỗi học kỳ.

Căn cứ vào kế hoạch này, Nhà trường yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                               (Đã ký)     

          PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục

phuluc1

phuluc2