Căn cứ đề nghị của Khoa Ngoại ngữ về việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong Nhà trường;

     Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;   

    Nhà trường thông báo kế hoạch kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào lần thứ 2 như sau: