Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

1. Thể lệ đăng Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Xem chi tiết và download)

2. Mẫu bài báo Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Xem chi tiết và download)