Thực hiện Thông tư số 07/2012/TT-BGD&ĐT ngày 17/2/2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND, NGUT và công văn 209/BCT-TCCB ngày 15/3/2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 12 năm 2012. Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT thông báo kế hoạch triển khai như sau:

tb105