BẢNG PHÂN CÔNG CÁC LỚP NỘP HỌC PHÍ KỲ 1 (2016-2017) TẠI CƠ SỞ MINH KHAI