- Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009-2010 và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Căn cứ văn bản hướng dẫn số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 
- Căn cứ vào kết quả triển khai của Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, kết quả nghiên cứu của các đơn vị trong toàn trường;

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thông báo chuẩn đầu ra năm 2010.

  • Chuẩn đầu ra Hệ Đại học:

1. Quản trị kinh doanh (Xem chi tiết)

2. Tài chính ngân hàng (Xem chi tiết)

3. Kế toán (Xem chi tiết)

4. Công nghệ thông tin (Xem chi tiết)

5. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Xem chi tiết)

6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Xem chi tiết)

7. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Xem chi tiết)

8. Công nghệ Thực phẩm (Xem chi tiết)

9. Công nghệ Sợi Dệt (Xem chi tiết)

10. Công nghệ May (Xem chi tiết)

  • Chuẩn đầu ra Hệ Cao đẳng:

1. Quản trị kinh doanh (Xem chi tiết)

2. Tài chính ngân hàng (Xem chi tiết)

3. Kế toán (Xem chi tiết)

4. Công nghệ thông tin (Xem chi tiết)

5. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Xem chi tiết)

6. Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử (Xem chi tiết)

7. Công nghệ Kỹ thuật ôtô (Xem chi tiết)

8. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Xem chi tiết)

9. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Xem chi tiết)

10. Công nghệ Thực phẩm (Xem chi tiết)

11. Công nghệ Sợi Dệt (Xem chi tiết)

12. Công nghệ May (Xem chi tiết)

  • Chuẩn đầu ra Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:

1. Quản trị kinh doanh (Xem chi tiết)

2. Tài chính ngân hàng (Xem chi tiết)

3. Kế toán (Xem chi tiết)

4. Công nghệ thông tin (Xem chi tiết)

5. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Xem chi tiết)

6. Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử (Xem chi tiết)

7. Công nghệ Kỹ thuật ôtô (Xem chi tiết)

8. Điện công nghiệp và dân dụng (Xem chi tiết)

9. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Xem chi tiết)

10. Công nghệ May và thời trang (Xem chi tiết)