TS Trần Hoàng Long

Phó hiệu trưởng phụ trách Nhà trường

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NGUT. TS Trần Đức Cân

Phó hiệu trưởng Phụ trách Xây dựng và Cơ sở vật chất

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Th.S Nguyễn Ngọc Khương

Phó hiệu trưởng Phụ trách Nội chính và Tổ chức cán bộ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.