Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Nam Định lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015) và Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối "Về việc đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú" đối với các cơ sở Đảng trực thuộcThực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Nam Định lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015) và Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối "Về việc đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú" đối với các cơ sở Đảng trực thuộcThực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Nam Định lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015) và Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối "Về việc đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú" đối với các cơ sở Đảng trực thuộc