Căn cứ điều lệ  Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh và các văn bản hướng dẫn của đoàn cấp trên về tổ chức Đại hội đoàn các cấp.

Căn cứ Kế hoạch số 60 KH/TĐTN-TCKT ngày 17/01/2014 của Ban thường vụ  Tỉnh  đoàn  Nam  Định  về  việc  tổ  chức  Đại  hội  Đoàn  TNCS  Hồ  Chí  Minh  các 

trường Đại học, Cao đẳng nhiệm kỳ 2014-2017. Được sự  chỉ đạo  của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường  và Ban thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định.  BCH  Đoàn trường  khoá  28  họp ngày  25/02/2014  đã  quyết định tổ chức Đại hội Đoàn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ 29 vào cuối tháng 4/2014 (dự kiến vào ngày Chủ nhật 27/4/2014)

Để  Đại hội  đảm bảo  đúng nguyên tắc, quy trình hướng dẫn và  đạt  được kết quả  tốt, BCH  Đoàn trường xây dựng  kế  hoạch, nội dung và  các bước tiến hành tổ chức đại hội đoàn trường lần thứ 29 với những nội dung sau :