Read more: Bố trí giờ học tại các cơ sở đào tạo
Hướng dẫn tra cứu thông tin đào tạo Các thông tin đào tạo bao gồm: - Các thông báo tin tức liên quan công tác đào tạo. - Giới thiệu về phòng đào tạo. - Chương trình đào tạo: các ngành nghề đào tạo, các hệ đào tạo... - KếRead more: Hướng dẫn tra cứu thông tin đào tạo
- Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;  - Căn cứ Luật Giáo dục sốRead more: Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và quận huyện chấm dứt việc sử dụng các hòm thư điện tử công cộng (Yahoo, Gmail…), các hòm thư điện tử không đúng quy định, trong traoRead more: Hà Nội yêu cầu cán bộ không sử dụng hòm thư Yahoo, Gmail
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - KỹRead more: Quy định tạm thời về việc học cùng lúc hai chương trình
Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật CôngRead more: Quyết định Ban hành Quy định về việc sinh viên đại học chính quy khóa 2 được làm đồ án, luận văn tốt nghiệp
1. Quy định liên hệ với phòng đào tạo 2. Quy định bổ sung điều kiện tốt nghiệp 3. Quy định đánh giá điểm học phần 4. Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ 5. Danh mục ngành đào tạo Đại học, cao đẳng 6.Read more: Các quy chế quy định của Trường
1. Quy chế 43: đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 2. Quy chế 25: đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 3. Quy chế 40: đào tạo TCCN hệ chính quy 4. Quy chế Đào tạo đại họcRead more: Các Quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo
Các quy chế quy định khác 1. Luật giáo dục 2005 2. Luật dạy nghề 3. Nghị định 75 4. Nghị định 139 5. Nghị định 49 6. Thông tư 51 7. Nghị định 85 8. Chỉ thị Bộ Giáo dục Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dụcRead more: Các quy chế quy định khác