DANH SÁCH TRA CỨU THÔNG TIN SINH VIÊN(Theo thông báo số 480/TB-ĐHKTKTCN, ngày 08/09/2014 : V/v hướng dẫn sinh viên trúng tuyển NV1 - Kỳ thi tuyển sinh năm 2014) Ghi chú: Những sinh viên trúng tuyển NV1 kiểm tra thông tin cá nhân và mã SV. Nếu có saiRead more: Danh sách tra cứu thông tin Sinh viên khóa mới 2014 - 2015
KẾ HOẠCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" ĐẦU KHÓA HỌC, NĂM HỌC 2014 - 2015 Đối với thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy khóa 8, cao đẳng chính quy khóa 23 nhập học ngày 23/08/2014 (NV1) Tải nội dung lịch học đầu khóaRead more: Kế hoạch học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa học, năm học 2014 - 2015
Kính gửi: - Giám đốc các đại học, học viện, - Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.  Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vềRead more: Thông báo V/v Giới thiệu “Giáo trình Pháp luật đại cương” dùng chung cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành luật
Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; Thực hiện nghị quyết của  Đảng ủy, Ban  giám hiệunhà  trường tháng 8/2014 về việc triển khai công tác trọng tâm năm học 2014-2015; Ban Giám  hiệuRead more: Kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới nhập học năm học 2014-2015
Tải toàn bộ câu hỏi thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân HSSV tại đây CÂU HỎI THU HOẠCH ( Dành cho sinh viên tham gia học "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" đầu năm học 2014 - 2015) Câu 1.Anh (Chị) hãy trình bày trách nhiệm của HSSV đốiRead more: Câu hỏi thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2014 – 2015
KẾ HOẠCH HỌC TẬP “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV” ĐẦU NĂM HỌC 2014 - 2015 (Kèm theo Thông báo số: 318/ĐHKTKTCN ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) Đối với sinh viên đại học chính quy khoáRead more: Kế hoạch học tập " Tuần sinh hoạt Công dân HSSV" đầu năm học 2014 - 2015 đối với các lớp HSSV tại 2 Cơ sở